Web sa práve napĺňa produktami.

Ako nakupovať:

V prípade nového odberateľa je nutné poslať  spoločnosti RIMI – NABDA písomnú objednávku.
1. Objednávka môže byť spoločnosti RIMI - NABDA zaslaná poštou, faxom alebo E-mailom na adresu spoločnosti RIMI - NABDA, tak ako je uvedené v cenníku alebo na internetových stránkach spoločnosti RIMI - NABDA,
2. Odberateľ je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:

  • Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón, fax alebo e-mailovú adresu).
  • Zaregistrovať sa na web stránke spoločnosti RIMI – NABDA, www.riminabda.sk
  • Typové označenie objednávaného tovaru podľa cenníku a poprípade tiež jeho popis.
  • Množstvo objednávaného tovaru.
  • Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho).
  • Deň dodania tovaru, ak sa odberateľ dohodne so spoločnosťou RIMI - NABDA odlišne od uvedených VOP.
  • Meno, priezvisko a podpis osoby (neplatí pre internetové a e-mailové objednávky), oprávnenej za odberateľa jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky odberateľa.
  • Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený odberateľ, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.

3. V prípade opätovnej objednávky je možné objednať tovar aj ústnou formou, telefonicky, ale pre presnejšiu špecifikáciu doporučujeme tovar objednať písomnou formou
4. Špecifikovanie tovaru žiadame uviesť podľa aktuálneho cenníka, v prípade nejasností informujte sa na tel. čísle 0903706125 alebo na tel. čísle 0903706137
5. Tovar je bude dodaný na základe všeobecných obchodných podmienok spoločnosti


meno:
heslo:

Príjem poplachových správ
- z GPRS
- z IP komunikátorov
- z tel. komunikátorov
 PCO, alarm, IP prijimac, IP prijímač

GSV7 - univerzálny GSM/GPRS
komunikátor k ENIGMA II

- 2 IP adresy
- 5 protokolov
- Heartbeat test
- 10 tel. Čísiel na SMS
- Volanie pri alarmu
- Diaľkové ovládanie
- Programovanie cez USB
- 6 vstupov
- 2 výstupy s OC
- kompatibilné s ústredňami PARADOX a DSC
- Možnosť pripojenia tel.
komunikátora
- Vlastný napájací zdroj


Android aplikácia k ústredniam SECOLink

Ovládanie ústredne, zapínanie elektrických zariadení


registrácia domény, webmaster, design & webhosting - www.poruban.sk ©2024